പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന വിജ്ഞാപനം 2020 (EIA)

ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് EIA. ഏതൊരു വികസന പദ്ധതിക്കും അല്ലെങ്കില്‍ പ്രവർത്തനത്തിനും […]

Read more →

ROLE OF FISCAL POLICY IN INDIA DURING RECENT DOWNTURN

The contour of Fiscal Policy is circumscribed by the prism of optimization of financial resources for the attainment of rapid economic growth. It delineates taxing system, Government expenditure, foreign debt management, surplus management, budget deficits and, investment and disinvestment strategies. It is a mechanism through which country’s economy is predisposed by maintaining employment, stabilizing aggregate demand, dampening inflation and deflation and resurrection from economic recession. Its foremost objective is mobilization of stagnant resources lying ruthless in public and private sector, which is effectuated by revamping interest rates, tax rates and escalating public expenditure. Government expenditure through planned investments in public sector boosts employment, provides incentives for consumer spending, induces investment from private sector, curtails inequality in the accumulation of wealth and facilitates balance of payment.

Read more →